3 december 2017 Stop de oorlogsmissies! 15:00H Spui

De Tweede Kamer beslist op 4 december over het verlengen van de oorlogsmissies in Mali en Afghanistan en later over die in Irak. Het kabinet gaat de krijgsmacht hiervoor versterken, in plaats van te kiezen voor vrede door diplomatie en een eerlijke internationale economie èn voor een goed klimaatbeleid.

Deze regering wil de Nederlandse defensiebegroting dit jaar namelijk met 900 miljoen euro verhogen, en daarna elk jaar nog eens met 1,5 miljard. Terwijl op jeugdzorg, ouderenzorg en onderwijs onverantwoord veel is bezuinigd.

Nederland blijft wapens over de hele wereld exporteren en blijft meedoen aan oorlogsmissies. Deze interventie-oorlogen dragen niets bij aan vrede en veiligheid. Integendeel! Zij hebben vele slachtoffers en vluchtelingen tot gevolg. Ze verdedigen de toegang tot belangrijke grondstoffen en de winsten van grote bedrijven. Ze vergroten de armoede en verminderen vrijheid en democratie in de betreffende landen maar ook hier. Er ontstaat een sfeer van onveiligheid die vijandbeelden voedt en racisme aanwakkert en haat in onze harten brengt. Vluchtelingen zijn wat ons betreft van harte welkom, maar beter is het voorkomen van nog meer vluchtelingen. Stop daarom de oorlogsmissies.

Kom op 3 december om 15:00 uur naar het Spui bij ’t Lieverdje om te laten zien wat wij allen denken:

GOEDE OORLOGEN BESTAAN NIET!

STOP THE WAR MISSIONS

On December 4th the Dutch parliament will decide on prolonging the war missions in Mali and Afghanistan and later on the one in Iraq. The government will enforce the armed forces for this, instead of choosing for peace by dimplomacy, by a fair international economy and a good climate policy.

This government wants to increase the Dutch defense budget this year by 900 million euros, and then by an annual 1.5 billion for the coming years. While budgets for child protection, eldercare and education have been largely reduced.

The Netherlands continues to export arms around the world and continues to participate in war missions. These intervention wars do not contribute to peace and security. On the contrary! They result in many victims and refugees. They are defending access to raw materials and profits of large companies. They increase poverty and reduce freedom and democracy in the countries concerned, but also in our own country. An atmosphere of insecurity is emerging that feeds enemy images and raises racism and brings hate into hearts. We say refugees are welcome, but it is better to prevent that they need to flee. Therefor stop the war missions.

Join us at December 3 at 3:00 pm on Spui at ’t Lieverdje to show what we all think: GOOD WARS DO NOT EXIST!